Vedtekter for Strindamarka Vel


Vedtekter for Strindamarka Vel
Formål
Foreningen skal bidra til å bevare Strindamarka som friluftsområdet og at området blir i varetatt på beste
måte, utvikle området videre, fremme interesse for friluftsliv, aktivitet og rekreasjon for byens befolkning.
Dette vil skje i samarbeid med Trondheim kommune, lag og foreninger og med grunneiere.
Styret
Foreningen ledes av et styre som velges på årsmøtet. Lederen innkaller til styremøter.
Styret arbeider etter foreningens vedtekter og utarbeider en møte og handlingsplan.
Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av april. Årsmøtet
innkalles med 14 dagers varsel. Medlemmer som har betalt kontingenten for siste år har stemmerett.
Årsmøtet skal behandle:
1. Styrets beretning.
2. Regnskap i revidert stand.
3. Forslag som er innkommet.
4. Fastsettelse av kontingenten.
5. Valg av leder, sekretær, kasserer og minst tre styremedlemmer. Alle velges for to år.
Leder, kasserer og 1. styremedlem velges i år med like tall, øvrige styremedlemmer velges i år
med ulike tall.
6. Revisor med varamann, velges for ett år.
7. Eventuelle utvalg.
8. Valgkomite på tre medlemmer velges for tre års funksjonstid. 1. person på listen er leder. Ett
medlem velges ny hvert år og blir 3. person på listen. 2. person rykker opp som leder og 1.
person rykker ut.
Det er et ønske at en representant tiltrer styret eller blir kontaktperson fra følgende organisasjoner:
Strinda grunneierlag, Strinda skogeierlag, Wing OK, Strinda historielag, Nardo og Bratsberg
historielag.
Ekstraordinært årsmøte
Skal holdes når styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det og innkalles med 14 dagers varsel.
Møtet kan kun behandle de saker som er kunngjort i innkallingen.
Regnskap
Alle utbetalinger skal anvises av foreningens leder og kasserer.
Medlemskap
Enkelt personer og familier kan bli medlem, og har en stemme.
Lag og foreninger kan bli medlem, og har en stemme.
Idrettslag, Historielag, Borettslag, Velforeninger m.m.
Stemmerett har den som har betalt kontingenten.
Medlemskapet tegnes ved å betale den gjeldende kontingent.
Endring av vedtekter
Endring og tillegg til disse vedtekter kan kun gjøres på et årsmøte og krever 2/3 flertall.
Oppløsning
Oppløsning av foreningen må skje på et årsmøte og krever 2/3 flertall.
Foreningens midler og eiendeler gis til friluftslivets fremme i foreningens distrikt.
Revidert 09.03.2016