Protokoller fra årsmøtet 2022

Fra årsmeldingen for 2022 siterer vi følgende:


Det var 50 personer til stede, og etter at de formelle sakene var avklart var det en debatt om hva vi ønsker med Strindamarka. Norem orienterte om hva foreningen mener er viktig å oppnå med dugnadene, og hvilke oppgaver vi ser for oss videre framover. Deretter var det debatt fra salen med innspill både til oss og kommunen.


Kommunaldirektør Ola By Rise takket på vegne av kommunen for innspillene, og for innsatsen Strindamarka Vel utfører for publikum.


Årdsberetningen finner du her.

Regnskap og budsjett finner du her:

Protokoll fra årsmøtet 2021

Nytt styre består av
Gleny Foslie (sekretær), Torodd Næss (kasserer), Gunhild Hoff Stuan, Øystein Valla, Asbjørn Nøvik og
Harald Norem (leder)

Årsmøtet for 2021 ble avholdt på Estenstadhytta 25. april i år. Til behandling var vanlige årsmøtesaker som valg, godkjenning av årsrapport og regnskap. Det er fortsatt en god økning i antall medlemmer, og i dag er det 124 medlemmer.


Det var i 2021 stor aktivitet i foreningen med 15 dugnader, og totalt var 34 personer med på dugnadene. Dugnadsaktiviteten var konsentrert om rydding og utbedring av stier, rydding av
utsiktsplasser og området rundt hytta. Dessuten ble det satt ut en del benker og strandsonen langs
dammene ble ryddet for drivgods.


Regnskapet viste et underskudd på kr. 3280,50.


Protokollen finner du her

Protokoll fra årsmøtet 2020

Et forsinket årsmøte ble arrangert på Estenstadhytta tirsdag 5. oktober. På grunn av pandemien var det nødvendig å avlyse årsmøtet for 2019, og vi måtte dessverre utsette årets møte til høstparten.


Leder for Strindamarka Vel, Harald Norem, ledet møtet og la fram årsmelding og regnskap. Årsmeldingen viste at det hadde vært stor aktivitet på dugnadsfronten, hvor det totalt hadde vært 33 personer med på dugnadene. Det har også vært en økning i antall medlemmer og ved utgangen av 2020 er vi totalt 109 medlemmer. Regnskapet viser et overskudd på Kr. 6548,87. Både årsberetning og regnskap ble vedtatt.


Deretter var det en debatt om hva vi ønsker med Strindamarka. Norem orienterte om hva foreningen mener er viktig å oppnå med dugnadene, og hvilke oppgaver vi ser for oss videre framover. Deretter var det debatt fra salen om innspill både til oss og kommunen.


Kommunaldirektør Ola By Rise takket på vegne av kommunen for innspillene, og for innsatsen Strindamarka Vel utfører for publikum.


Protokollen fra årsmøtet kan du lese her.

Protokoll fra årsmøtet 2018

Årsmøtet ble arrangert 9. april 2019. I alt var det 27 personer til stede. Foruten de vanlige årsmøtesakene var det en lengre diskusjon om virksomheten til foreningen, med spesiell vekt på prioriteringen av dugnadsarbeidet.
Her kan du lese mer om virksomheten i 2018:

Årsrapport

Regnskap og budsjett